iPhone ရဲ့ Microphone က အလုပ်မလုပ်ဘူးလား

ရုတတွရကွ iPhone ၏ Microphone အလုပမွလုပပွဲ ရပသွှားတယလွား။ ဒါမှမဟုတွ တဈဖကလွူက ခငမွှားရဲ့ ဖုနွးပှောသံကို ရှငွးရှငွးလငွးလငွး မကှားရဘူးလို့ အမေးခံနရပှေီလား။ ဒါတငမွဟုတွ Videos တှေ၊ Audio တှေ Record လုပတွဲ့အခါမှာ အသံအရညအွသှေး အရမွးညံ့နပှေီလား။ အိုခလေေ အခု ခငမွှားအရေးတကှီး ဆိုငကွို သှားပှစရာ မလိုအပအွောငလွို့ ကနှောနွညွးပေးမယလွေ။ Bug ဆိုတာက Hardware, Software ( ၂ ) ခုလုံးနှင့ွ ဆကစွပနွတောပါ။

ဒီပို့ဈမှာ ကှနောကွ ခငမွှား iPhone ရဲ့ Microphone ဟာ အလုပလွုပသွေးလား မလုပတွော့ဘူးလားလို့ သိရအောငွ အရငဆွုံး စဈဆေးရမယ့ွ အဆင့လွိုကကွလေးတှေ ပှောပှပါမယွ။ အဲဒီနောကွ ပှူနာကို ဖှရှငွေးနိုငတွဲ့ နညွးလမွးအသှယသွှယကွို လမွးပှပေးပါမယွ။ ခငွးမှား iPhone ရဲ့ Microphone ပှနပွှီးကောငွးမှနပွါစလေို့ ကနှောမွှှောလွင့ပွါတယဗွှာ။

iPhone ၏ Microphone စဈဆေးခှငွး

သိထားရမှာက iPhone 8/8Plus, iPhone XR, iPhone X/XS Max, iPhone 11/11 Pro/ 11 Pro Max တို့မှာ Microphones ( ၃ ) ခု ပါပါတယွ။ တဈခုက အပေါမွှာ၊ အခှားတဈခုက နောကဖွကမွှာ၊ နောကတွဈခုကတော့ အောကမွှာပဲ ဖှဈပါတယွ။

အပေါတွဈခုနဲ့ နောကကွ Microphone တို့ကို စဈဆေးဖို့အတှကွ Selfie နဲ့ Back Camera တို့ဖှင့ွ Videos တှကေို Record လုပပွှီး Audio ကို စဈရမှာ ဖှဈပါတယွ။ အောကခွှေ Microphone အတှကွ ခငမွှား iPhone ထဲက Memo App ကို ဖှင့ပွှီး ပါးစပဖွှင့နွီးသည့ွ Microphone ဖှင့ွ အသံမှတစွုတဈခုကို ဖမွးယူပါ။ ဖမွးယူထားသည့ွ Voice မှတစွုကို Play လုပပွှီး Audio ပိုငွး ရှငွး မရှငွး စဈဆေးရပါမယွ။ အလယလွောကမွှာ အသံတိမနွသလေို ( ဒါမှမဟုတွ ) ကှဲနသညလွေို့ သိရလှှငွ ခငမွှား iPhone ၏ Microphone ကို စဈဆေးရနွ လိုအပနွပေါပှီ။

Toothbrush ဖှင့ွ သန့ရွှငွးခှငွး

Voice Output တှေ မသဲမကှဲ ဖှဈနတောကလညွး iPhone ၏ Microphone ထဲမှာ ဂှီးတှနေဲ့ ပိတနွတောကလညွး အကှောငွးတဈခကှပွဲ ဖှဈပါတယွ။ ခငမွှား iPhone ရဲ့ Microphone ကို Toothbrush ( ဒါမှမဟုတွ ) Air Compressor ဖှင့ွ သန့ရွှငွးမှု ပှုလုပနွိုငပွါတယွ။ ဒါပမယေ့ွ ခငမွှား iPhone ၏ အတှငွးပိုငွးကို ထိခိုကမွှုတှေ ဖှဈစနေိုငတွဲ့အတှကွ အထူးသတိထားပှီး လုပဆွောငဖွို့တော့ လိုအပပွါတယွ။ အထူးသဖှင့ွ Microphone အပေါကထွဲကို ရှညသွှယတွဲ့ အရာတှနေဲ့ ထိုးသှငွးခှငွးက ခငမွှားရဲ့ iPhone ကို ထိခိုကပွကှစွီးမှု ကှီးမားစမှောပဲ ဖှဈပါတယွ။ ဒီတော့ ဖှညွးဖှညွးလေးနဲ့ ဖှဖှလေး ပှတတွိုကွ သုတသွငပွေးခှငွးဖှင့ွ သန့ရွှငွးရေး ပှုလုပပွေးရပါမယွ။

Bluetooth Devices မှားဖှင့ွ ခှိတဆွကထွားမှုကို ပိတပွါ

ကနှော့မွှာဆို ဒီကိဈစက တဈခှိနလွုံးနီးပါး ကှုံနရတောပါ။ ကနှောဟွာ Bluetooth ကှိုးမဲ့ နားကှပတွှေ၊ Bluettoth ကှိုးမဲ့ စပီကာတှနေဲ့ မကှာခဏဆိုသလို ခှိတဆွကပွှီး အသုံးပှုလေ့ ရှိပါတယွ။ ပှီးလှှငွ လှယလွင့တွကူပဲ Control Center ပေါကွ Bluetooth အိုငကွှနကွို နှိပပွှီး ခှိတဆွကထွားမှုတှကေို Disconnect လုပလွေ့ ရှိပါတယွ။ ဒါဟာ ကနှော့ iPhone ရဲ့ Bluetooth Function ကို အပှီးအပိုငွ ပိတလွိုကတွာ မဟုတပွါဘူး။ အပှီးအပိုငွ ပိတတွာ မဟုတတွဲ့အတှကွ Bluetooth Devices တှနေဲ့ နီးစပရွာကိုရောကတွာနဲ့ သူက အလိုအလှှောကွ Searching လုပနွတတပွေါတယွ။ ဒါဟာ ဖုနွးပှောတဲ့အခါမှာ အသံထှကွ အရညအွသှေးကို အနှောင့အွယှကွ ဖှဈစပေါတယွ။ ဒါကှောင့ွ Bluetooth Function ကို အသုံးပှုဖို့ မလိုအပဘွူးဆိုတာနဲ့ ဖုနွးရဲ့ Setting ထဲကနသှေားပှီး ပိတထွားဖို့ အကှံပှုပါရစေ။

iPhone ၏ Mic ကို ဘာမှ မဖုံးတာသခှောပါစေ

လူအတောမွှားမှားကတော့ သူတို့ရဲ့ iPhone တှကေို ကာကှယဖွို့ Third Party Cases တို့ကိုအသုံးပှုကှပါတယွ။ ဒါပမယေ့ွ အခှို့သော Cases တှဟော Microphone အပေါကတွှနေဲ့ ကှကတွိ ကမှနတတပွေါဘူး။ အပေါကတွှေ တည့မွနဘေူးဆိုလှှငတွော့ ဒီလို Microphone ကနေ ထှကလွာတဲ့အသံတှဟော ဘယလွိုမှ Quality ကောငွးနိုငမွှာ မဟုတပွါဘူး။

Noise Cancellation ကို ပိတပွါ

iOS မှာ Default အနဖှငေ့ွ ဖုနွးလာလို့ နားမှာ ကပထွားတဲ့အခါ Ambient Noise လို့ခေါတွဲ့ ဘေးပတဝွနွးကငှကွ ဆူညံသံတှကေို လှှော့ခပှေးမယ့ွ Noise Cancellation Feature ကို On ပေးထားပါတယွ။ ဒီ Feature ဟာ အခှအနတေေောတွောမွှားမှားမှာအဆငပွှနပမေယေေ့ွ အိပရွာပေါမွှာ အိပနွတေုနွး တဈယောကယွောကကွို စကားပှောနရငတွေော့ အသံကို အနှောင့အွယှကဖွှဈစနေိုငပွါတယွ။

ဒီတော့ iPhone ရဲ့ Setting ကနေ Accessibility >> Audio/Visual ကို ဝငပွှီး Noise Cancellation ခလုတကွို ပိတထွားလိုကပွှီးမှ ဖုနွးခေါပွေါ့။ အိပယွာပေါမွှာဆိုရငပွေါ့လေ။ ကနှအွခှိနတွှမှော ပှနပွှီး Enable လုပထွားလိုကလွို့ ရတာပဲ။

Third-Party Apps တှအတှကွေ Microphone Access တှကေို ခှင့ပွှုပေးထားလား

Video Calls တှေ ခေါဆွိုဖို့အတှကွ Microphone တှကေို Access လုပဖွို့ ခှင့ပွှုပေးထားဖို့ လိုပါတယွ။

ခှင့ပွှုပေးထားဖို့အတှကွ Setting >> Privacy >> Microphone ကို ဝငပွှီး သကဆွိုငရွာ Applications တှကေို ရှေးခယှပွှီး Enable လုပပွေးပါ။ ( ဥပမာ – Messenger )

iPhone ကို Hard Reset လုပပွေးပါ

တှေ့လား။ အခှို့သော iOS ရဲ့ Bug တှကေို Hard Reset ( Restart ) လုပပွေးလိုကရွုံနဲ့ အဆငပွှသှေားစပေါတယတွဲ့။ ဒါကှောင့ွ ကနှောွ ခဏခဏ ပှောတာ။ ခငမွှားတို့ရဲ့ iPhone ကို မကှာခဏ Hard Reset လုပပွေးဖို့ လိုပါတယလွို့။

Reset All iPhone Settings

အပေါကွ အဆင့တွှေ အကုနလွုပကွှည့ပွှီးပှီပေါ့ဗှာ။ ဒါလညှး မရသေးဘူး။ ဒါဆိုရငှ ခငမှှားရဲ့ iPhone ကို Reset all Setting ခကှှညှ့ရပါမယှ။ ဖုနှးထဲက Data တှေ မပကှပှါဘူး။ Factory Setting ဖှဈသှားမှာပါ။

ဟုတပွှီ။ ဒါဆိုရငွ Setting >> General >> Reset >> Reset all Setting ကို ခလှိုကပွါ။

Update Your iPhone

သိတဲ့အတိုငွးပါပဲ။ ဘယွ iOS Version မှာမှ Bug တှေ၊ Error တှေ မကငွးပါဘူး။ အနညွးနဲ့အမှားဆိုသလို ရှိနေ ပါနတတတွောပါ။ ဒါကို သိလို့လညွး Apple ဟာ သူ့ရဲ့ iOS Update တှကေို မကှာခဏ ထုတပွေးနတောပဲ ဖှဈပါတယွ။ လိုအပလွို့ပဲ ဖှဈပါတယွ။ ဒီတော့ ပူမှာတှေ၊ အားကုနမွှာတှေ စဥွးစား မနပေါနဲ့။ တငရွမယ့ကွိဈစကို တငလွိုကဖွို့ လိုပါတယွ။

ဆိုတော့ Setting >> General >> Software Update ကို ဝငပွှီး Download & Install လုပပွေးလိုကရွပါမယွ။  WiFi နဲ့ ခှိတထွားဖို့တော့ မမေ့နဲ့နောွ

အပေါကွ အဆင့တွှအတေိုငွး တဆင့ခွငွှး လုပပွှီးသှားလှှငတွော့ ခငမွှား iPhone ရဲ့ Microphone ကို Fixed လုပပွေးပှီး ဖှဈပါလိမ့မွယွ။ ဒါမှ Still Not Working ဖှဈနတေုနွးပဲဆိုလှှငတွော့ နီးနီးနားနားမဟုတတွောငွ ဝေးနလညွေး Service ဆိုငသွို့ သှားသင့တွဲ့အခှိနွ ရောကပွါပှီ။

Via Parth Shah

ဇာနညွ  iOS Banker Myanmar